Een sociaal economische foto van Limburg anno 2018

De inhaalbeweging die onze provincie de voorbije jaren gemaakt heeft is fraai, maar tegelijk hebben we nog een hele weg te gaan om Vlaanderen bij te benen, om te kunnen wedijveren met de meest competitieve regio’s in Europa. Heel wat pijnpunten blijven aanwezig. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling hinken achterop, en de aanwezigheid van kenniscentra is beperkt. De provincie telt ook nog steeds het laagste aantal jobs in verhouding tot de bevolking op arbeidsleeftijd. Andere uitdagingen zijn de verschillende snelheid waaraan de Limburgse regio’s erop vooruit gaan (het Maasland hinkt nog op heel wat vlakken achterop) of het aanpakken van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Deze dreigt immers meer en meer een rem te worden op de productiecapaciteit van ondernemingen en de economische groei.

Economische indicatoren

Groeiend ondernemerschap
Mede dankzij het groeiend ondernemerschap kon Limburg zich de afgelopen jaren economisch herpakken. Het aantal bedrijfsvestigingen in Limburg nam in de periode 2008-2016 toe met bijna 1000 (tot 21.555), maar deze groei gebeurde wel aan een trager tempo dan gemiddeld in Vlaanderen (+4,7% tegenover +5,4%). Vooral in Midden- en West-Limburg was er een duidelijke stijging van het aantal vestigingen, terwijl er in het Maasland nauwelijks bij kwamen.

Toenemend aantal starters
Het aantal starters ging er recent op vooruit. Zowel 2016 als 2017 waren recordjaren: in 2016 zagen 7.150 nieuwe btwplichtige ondernemingen het licht, in 2017 waren dat er 7.463. Dit is 33% meer dan in 2008, maar Vlaanderen groeide gemiddeld sneller (+43%). Ook in de eerste helft van 2018 blijft het aantal starters op een vergelijkbaar (hoog) niveau. De meeste nieuwe Limburgse ondernemingen werden opgericht in dienstensectoren, zoals in vrije beroepen, wetenschappelijke en technische activiteiten, de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en financiële activiteiten.

Dalend aantal faillissementen
Sinds 2014 nam het aantal bedrijfsfalingen al vier jaar na elkaar af, tot precies 600 faillissementen in 2017. Sinds 2009 werden in geen enkel jaar minder faillissementen geteld. De bouwsector, handel en horeca blijven – net zoals elders in Vlaanderen – ook in Limburg de meest kwetsbare sectoren.

Het Limburgs bruto binnenlands product
Het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner in Limburg lag in 2016 (€ 30.862) 19,2% hoger dan in 2009. Dat is een iets grotere toename dan in Vlaanderen (+18,6%). Toch blijft het verschil met Vlaanderen (met een bbp per inwoner van € 38.288 in 2016) aanzienlijk.

Onderzoek en ontwikkeling
De prestaties op vlak van onderzoek en ontwikkeling zijn goede maatstaven om het groeipotentieel en de competitiviteit van een regio te meten. Uitgedrukt in euro per inwoner steeg deze indicator in Limburg van €327/inwoner in 2011 naar €408/inwoner in 2015. Hiermee zit Limburg net iets boven West-Vlaanderen, maar nog ver onder het niveau van de overige provincies of Vlaanderen gemiddeld (€997/inwoner in 2015).
Ook het aantal octrooiaanvragen is een graadmeter voor het kennis- en innovatiekarakter van een regio. Hoewel het aantal aanvragen door Limburgse bedrijven sinds 2013 beduidend is gestegen (in 2017 nog 69), gaat het nog steeds maar over één op de tien van alle octrooiaanvragen in Vlaanderen.

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven