Een sociaal economische foto van Limburg anno 2018

De inhaalbeweging die onze provincie de voorbije jaren gemaakt heeft is fraai, maar tegelijk hebben we nog een hele weg te gaan om Vlaanderen bij te benen, om te kunnen wedijveren met de meest competitieve regio’s in Europa. Heel wat pijnpunten blijven aanwezig. De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling hinken achterop, en de aanwezigheid van kenniscentra is beperkt. De provincie telt ook nog steeds het laagste aantal jobs in verhouding tot de bevolking op arbeidsleeftijd. Andere uitdagingen zijn de verschillende snelheid waaraan de Limburgse regio’s erop vooruit gaan (het Maasland hinkt nog op heel wat vlakken achterop) of het aanpakken van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Deze dreigt immers meer en meer een rem te worden op de productiecapaciteit van ondernemingen en de economische groei.

Limburgs onderwijsrapport

Leerlingenaantal daalt
Door de demografische evolutie is het leerlingenaantal in het secundair onderwijs in Limburg de afgelopen jaren behoorlijk afgenomen. In het schooljaar 2017-2018 liepen 56.598 leerlingen school in het voltijds gewoon secundair onderwijs. Tussen 2008-2009 en 2017-2018 was er een daling van het leerlingenaantal met 5.400 leerlingen of −8,7%. In Vlaanderen nam het aantal leerlingen in die periode eveneens af (−3,2%), maar minder sterk dan in Limburg.

Minder schoolse vertraging
De schoolse vertraging kent een positieve evolutie. In het schooljaar 2016-2017 had 26,2% van alle Limburgse leerlingen in het voltijds secundair onderwijs schoolse achterstand (een vertraging die een leerling oploopt ten opzichte van de groep leerlingen van hetzelfde geboortejaar). Dat is een daling van 2,4 procentpunten ten opzichte van schooljaar 2008-2009 (28,6%). De schoolse vertraging in Limburg ligt niet alleen iets lager dan gemiddeld in Vlaanderen (27,4% in 2016-2017), ze nam de laatste jaren ook aan iets sneller tempo af.

Vroegtijdige schoolverlaters, een golvende beweging
Ook het aandeel vroegtijdige schoolverlaters (jongeren die niet meer leerplichtig zijn en die het Vlaams secundair onderwijs verlaten zonder dat ze hun kwalificatie hebben voltooid) nam sinds schooljaar 2010-2011 af. In 2010-2011 bedroeg het aandeel Limburgse jongeren dat zonder kwalificatie de schoolbanken verliet 11,3%. Dit was iets lager dan gemiddeld in Vlaanderen (11,7%). Tot schooljaar 2014-2015 ging dit percentage achteruit, tot nog 8,8% in Limburg. Een grotere terugval
dan gemiddeld in Vlaanderen (−2,5 ppt tegenover −2,0 ppt). In schooljaar 2015-2016 gingen echter opnieuw de knipperlichten af. Het aandeel vroegtijdige schoolverlaters in Limburg ging terug de hoogte in, tot 10,3% of een stijging van 1,5 procentpunt ten opzichte van het voorgaande schooljaar.

Limburgse studentenpopulatie groeit aan
In 2015-2016 volgden 26.788 Limburgse jongeren hoger onderwijs (14.733 op hogeschool en 12.055 op universiteit). Dit is 12,8% van de totale Vlaamse studentenpopulatie. Ten opzichte van 2008-2009 steeg het Limburgse studentenaantal met 23,6% (+5.112 studenten), een iets sterkere toename dan gemiddeld in Vlaanderen (+21,6%). Uitgedrukt in een participatiegraad betekent dit dat 38,6% van alle Limburgse 18- tot 24-jarigen in 2015-2016 deelnam aan hoger onderwijs. In 2008-2009 was dit nog 31,0%. We hebben iets van onze achterstand kunnen wegwerken, maar we moeten nog een tandje bijsteken om de Limburgse kenniseconomie voldoende te voeden.

Steeds minder werkzoekende schoolverlaters
Het aandeel jongeren dat één jaar na afstuderen werkloos is nam tussen 2013 en 2017 jaar na jaar af. In 2016 verlieten 11.121 Limburgse jongeren de schoolbanken. Eén jaar later was nog 10,7% van deze schoolverlaters werkzoekend. Dit is vergelijkbaar met het aandeel werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen (10,5%). We kunnen dus een mooie inhaalbeweging optekenen tussen 2013 en 2017 (−5,2 ppt). Voor hooggeschoolde schoolverlaters verloopt de doorstroom uit de
werkloosheid iets vlotter: 4,7% van hen is één jaar na afstuderen nog werkloos. Dit is iets meer dan gemiddeld in Vlaanderen (4,1%).

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven