Gerust leven

Een belangrijk onderdeel van levenskwaliteit is het vinden van geborgenheid. Een veilige leefomgeving waarin men rustig kan leven, wonen en werken speelt daarbij een belangrijke rol. Ook willen we inzetten op sterke steden en leefbare dorpen waarin open ruimte ‘open’ kan blijven.

Limburg, een netwerk van leefbare dorpen en sterke steden

Dorpen zijn wat ons bindt op 'de buiten'. Sterke en compacte dorpen zorgen voor een leefbaar platteland. Ook hier is nood aan dorpsontwikkeling, dorpskernversterking, duurzame dorpen, herdorpen, ontlinting … Compacter gaan wonen en werken is de opdracht én de uitdaging. Daardoor maken we onze dorpen terug leefbaar en houden we onze open ruimte echt open.

Binnen woondorpen is de bereikbaarheid van voorzieningen, met inbegrip van werk en opleiding, levensnoodzakelijk. Dichtheid, gecombineerd met een goede mix van functies, is ook een manier om mensen opnieuw te leren samenleven, om opnieuw een solidaire gemeenschap op te bouwen. Verstedelijking is de enige manier waarop echte landelijkheid nog kan gered worden...

Basisbereikbaarheid moet voldoende ruim bekeken worden, meer bepaald vanuit de bestemmingsbehoefte: waar moeten bepaalde doelgroepen vanuit bepaalde plaatsen op bepaalde tijdstippen geraken. Die bereikbaarheid kan gecreëerd worden door een bus in te leggen of te werken met meer flexibel vervoer. Maar ook door de dienst in kwestie terug lokaal bereikbaar te maken. Dit laatste zit bijvoorbeeld vervat in het principe van de ‘woonzorgzones’.

Acties voor meer levenskwaliteit:

›› Middelen uit het Plattelandsfonds.
Middelen uit het Plattelandsfonds worden doelgericht ingezet om de leefbaarheid van de kernen te stimuleren door te investeren in de nabijheid van kwaliteitsvolle en uitnodigende basisvoorzieningen (buurtwinkels, dorpshuizen, sport, recreatie, meervoudig gebruik van scholen, kerken, openbare infrastructuur, …).
›› Open ruimte opwaarderen.
De open ruimte die het platteland biedt en die vanuit het oogpunt van een duurzame ruimtelijke ordening en mobiliteit moet gevrijwaard blijven, moet opgewaardeerd worden als parameter in het Gemeentefonds naar minstens 8%.
›› Vervoersnet in ‘the last mile’.
Een instap op het vervoersnet in ‘the last mile’ is voor ons noodzakelijk voor de levenskwaliteit op het platteland.
›› Verenigingsvriendelijk beleid.
Verenigingen zijn het cement van onze Limburgse dorpsgemeenschappen. Een verenigingsvriendelijk beleid is voor ons een must. Een beleid dat vrijwilligers, verenigingen en sociaal ondernemers ondersteunt, vertrouwen geeft, administratieve lasten inperkt en nieuwe initiatieven stimuleert.
›› Intergemeentelijke samenwerking en fusie.
We ondersteunen alle initiatieven die het draagvlak voor verregaande vormen van intergemeentelijke samenwerking en fusie kunnen versterken. Wij zijn tegenstander van verplichte fusies.

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven