Gezond leven

We willen uitgroeien tot een provincie waarin het gezond leven, wonen en werken is. Een schone en groene leefomgeving staat daarbij centraal. Daarom willen we een Beleidsplan Ruimte Limburg uitwerken als hoeksteen voor meer levenskwaliteit. Ook willen we voldoende aandacht besteden aan aangepaste zorg én samenwerking en evolueren naar een low impact regio.

Limburgers zorgen voor elkaar

Limburg moet een zorgzame provincie zijn met voldoende aandacht voor aangepaste zorg én samenwerking. Buurtgerichte zorg staat voor ons hierbij voorop, dit moet een beleidsprioriteit zijn voor alle Limburgse steden en gemeenten! Uit onderzoek blijkt immers dat zorgnoden en behoeften lokaal erg verschillen, zelfs binnen één gemeente. De organisatie van de zorg moet dus vertrekken vanuit die lokale realiteit. De eerste stap daarvoor is een adequate detectie van potentiële hulp- en zorgnoden. De hulp en ondersteuning voor ouderen blijkt bovendien voor het grootste deel opgenomen door mantelzorg, inclusief solidariteit tussen buren.
Buurtgerichte zorg vertrekt vanuit een lokale krachtenbundeling om de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Zo bieden we maximaal kansen om de kwaliteit van leven te verhogen en de kosten van de hulp- en zorgverlening te doen dalen. Mensen in hun vertrouwde omgeving laten wonen heeft niet alleen een impact op de sociale aspecten als welzijn, zorg en ondersteuning maar ook op hun mobiliteit, wonen, …
Woonzorgcentra worden nog meer buurtgericht, ze vormen als het ware de spil in een buurt! We stimuleren hiervoor samenwerking met de lokale overheid en/of met diverse andere vormen van wonen, ondersteuning en zorg: nieuwe innovatieve woonvormen, andere woonzorgvoorzieningen, wijkgezondheidscentra, poliklinische consultaties van een ziekenhuis, dienstenchequebedrijf, dienst voor warme maaltijden, een sociaal restaurant, mobiel vervoer, klaslokalen voor een school of een open ruimte voor een tentoonstelling of voor starts-ups, lokale middenstand, …

Acties voor meer levenskwaliteit:

›› Evolutie naar buurtgerichte woonzorgcentra.
We stimuleren de evolutie naar buurtgerichte woonzorgcentra, ze worden de spil in een buurt.
›› Buurtgerichte zorg.
We creëren over alle beleidsdomeinen heen de omstandigheden om buurtgerichte zorg te realiseren en we ondersteunen bestaande voorzieningen en stimuleren lokale besturen om actief bij te dragen tot een zorgzame buurt.
›› Sterke ondersteuning van de mantelzorgers.
We stimuleren een sterke ondersteuning van de mantelzorgers, hoekstenen van de buurtgerichte zorg.
›› kangoeroestraten.
In buurten introduceren we ‘kangoeroestraten’.
›› Inhaalbeweging in de ouderenzorg.
Limburg zal in de volgende jaren sneller vergrijzen dan de rest van Vlaanderen. De inhaalbeweging in de ouderenzorg van de laatste jaren moet volgehouden worden.
›› Lokale buurtzorgregisseur.
Elke buurt in Vlaanderen is anders omvang, sfeer, bewoners, rijk of arm, aantal voorzieningen… We stimuleren daarom de inzet van een lokale buurtzorgregisseur om de samenwerking tussen alle partners te bevorderen. Dit houdt initiatieven in op vlak van detectie, toeleiding, aanbodontwikkeling, afstemming en samenwerking tussen alle actoren op het terrein, communicatie en informatie, ondersteuning van de informele zorgverstrekkers, ICT-ondersteuning, enz...
›› Armoedebeleid.
Er leven vandaag te veel Limburgers in armoede (bijna 1 op 7 leeft rond de Europese armoedegrens) We stimuleren lokale besturen om een actief en participatief armoedebeleid uit te tekenen.
›› 'Housing First’ aanpak.
Dak en thuisloosheid deint uit over gans Vlaanderen, zowel stedelijk als landelijk. Dak- en thuislozen hebben in eerste instantie nood aan een thuis. We pleiten ervoor de beproefde aanpak van ‘Housing First’ door te zetten en verder te ondersteunen ook in Limburg.
›› Lokale dienstencentra.
De lokale dienstencentra worden aangemoedigd om het voortouw te nemen in het bevorderen van sociale cohesie en buurtgerichte samenwerking.
›› Dagopvangcentrum in elke Limburgse gemeente.
We blijven streven naar een dagopvangcentrum in elke Limburgse gemeente, hierbij hebben we aandacht voor bijzondere doelgroepen zoals onder andere personen met jongdementie.
›› Geïntegreerd breed onthaal.
We stimuleren de implementatie van een geïntegreerd breed onthaal in elke gemeente.
›› Zorgtechnologische ondersteuning.
Lokale advisering omtrent woningaanpassing en het inschakelen van zorgtechnologische ondersteuning wordt gepromoot.
›› Dementievriendelijke gemeenten.
Alle Limburgse gemeenten worden een “dementievriendelijke gemeente”.
›› Health campus.
We maken van Limburg hét innovatiecentrum van de gezondheidszorg. De universiteit én de hogescholen moeten samen met LRM en de zorgaanbieders in Limburg op de campus van de universiteit een health campus uitbouwen. Digitalisering van de zorgorganisatie, plaats voor startende bedrijven in de zorg, en de aansturing van alle samenwerking en netwerking moet er een unieke plek worden om zorg nog beter en toegankelijk te maken.
›› Jobs in de zorgsector.
We leiden Limburgers maximaal toe naar een job in de zorgsector. Alles moet in het werk gesteld om zoveel mogelijk jonge mensen, maar ook Limburgers die voor een nieuwe carrière willen kiezen te begeleiden en te vormen om aan de slag te kunnen in de zorgsector in eigen regio.
›› Niet-dringend vervoer van patiënten.
Niet-dringend vervoer van patiënten moet op provinciaal niveau gecoördineerd. Limburg is één vervoersregio waarin het fijnmazig openbaar vervoer moet georganiseerd worden. Dat moet ook zo gebeuren voor niet dringend patiëntenvervoer. Ook zij hebben recht op betaalbare en flexibele mobiliteit

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven