Gezond leven

We willen uitgroeien tot een provincie waarin het gezond leven, wonen en werken is. Een schone en groene leefomgeving staat daarbij centraal. Daarom willen we een Beleidsplan Ruimte Limburg uitwerken als hoeksteen voor meer levenskwaliteit. Ook willen we voldoende aandacht besteden aan aangepaste zorg én samenwerking en evolueren naar een low impact regio.

Een beleidsplan ruimte Limburg, hoeksteen voor meer levenskwaliteit

Gezondheid hangt in grote mate samen met een schone en groene leefomgeving. Dit brengt ons meteen bij een fundamentele vraag voor de toekomst van Limburg: hoe zien we de ruimtelijke inrichting van Limburg?

Met de recent goedgekeurde strategische visie voor het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen geeft Vlaanderen hiervoor alvast de contouren. We onderschrijven de ambitie om in Vlaanderen tegen 2040 het bijkomend ruimtebeslag tot nul te reduceren. Hiervoor is flexibel en zuinig ruimtegebruik essentieel. Kernversterking, vernieuwing, renovatie, verdichting, vrijwaring van de open ruimte,.. zijn de ruimtelijke begrippen van de toekomst. Om steden en dorpen leefbaar te houden en de open en groene ruimte te vrijwaren moeten we efficiënt gebruik maken van de beschikbare ruimte, nieuwe vormen van samenwonen bedenken, voldoende en kwaliteitsvolle buitenruimte voorzien en vooral focussen op een aangename en kwalitatieve omgeving.

Toekomstige ontwikkelingen moeten gerealiseerd worden op de beste locaties, maar op maat van Limburg. Dit wil zeggen dat ‘elke’ gemeente zijn ‘beste locaties’ heeft. Dit zijn locaties met de hoogste knooppuntwaarde (aanwezigheid collectief vervoer) en het niveau van voorzieningen (scholen, zorginstellingen ed) We onderschrijven ook deze fundamentele ruimtelijke uitgangspunten doch vanuit de Limburgse realiteit, één van een te schaars aanbod aan collectief vervoer en dus met de duidelijke boodschap om ook rekening te houden met de toekomstige ontwikkelingen op dat vlak.

Het is alvast goed te noteren dat Hasselt en Genk in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zijn opgenomen in de absolute ‘toplaag’ van locaties met een zeer grote knooppuntwaarde en zeer hoog voorzieningenniveau. Hier vinden we veel van de topvoorzieningen, concentraties van economische activiteit en menselijk kapitaal. De bi-pool moet de hefboom zijn voor groei in Limburg.

Voor een kwaliteitsvolle leefomgeving in Limburg is een Beleidsplan Ruimte Limburg onontbeerlijk. Dit nieuwe plan vertrekt vanuit onze Limburgse eigenheid: we versterken ons platteland, onze stedelijkheid en de Limburgse economische clusters. Tegelijkertijd bouwen we verder aan één van onze belangrijkste troeven: onze open ruimte.

Acties voor meer levenskwaliteit:

›› Aangepast ontwikkelingsmodel.
We bouwen verder aan onze open ruimte op basis van een aangepast ontwikkelingsmodel op maat van Limburg, waarbij rekening gehouden wordt met:
  • de toekomstige, geplande ontwikkelingen (Noord-Zuid, Spartacus, spoorinvesteringen op lijn 15, 18 en lijn 19 tot in Weert …)
  • de ontwikkelingen in Nederland
  • de blijvende aandacht vor het vrijwaren van de open ruimte en het platteland
›› Kleiner wonen.
Om onze open ruimte te vrijwaren zullen we de transitie moeten maken van het klassieke ‘verkavelingsdenken’ richting kleiner wonen met grotere en kwaliteitsvolle buitenruimten.
›› Voor iedereen een gepaste en betaalbare thuis.
Iedere Limburger verdient een gepaste en betaalbare thuis. Hiertoe hebben we aandacht voor toegankelijkheid, voor aangepaste en aanpasbare sociale woningen en willen we de private huurmarkt versterken.
›› ‘Life-cycle cost’ bij beoordelen bouwprojecten.
Bij het beoordelen van bouwprojecten kijken we meer naar de totale ‘lifecycle cost’. Zoals de investeringen van bedrijven in een aangename buitenruimte rond het kantoorgebouw om zo het imago van het bedrijf en de tevredenheid van de werknemers te stimuleren.
›› Nieuwe woonvormen.
Bij het vormgeven van het lokale ruimtelijke beleid stimuleren we nieuwe woonvormen en gemeenschappelijke woonvormen als Community Land Trust, Cohousing en kangoeroe.
›› Versterken van de huurmarkt.
We versterken de huurmarkt door in te zetten op kwaliteitsbewaking en verbetering.
›› Energiezuinige renovaties in de huurmarkt.
We stimuleren eigenaarverhuurders om te investeren in energiezuinige renovaties.
›› Toegankelijke inrichting van de publieke ruimte.
Om levenskwaliteit voor ‘alle’ Limburgers te borgen is een toegankelijke inrichting van de publieke ruimte een must.
We zetten in op goed onderhouden en veilige voetpaden met voldoende ruimte voor kinderwagens, rollators en rolstoelen.
›› Groene steden.
Limburgse steden zijn groene steden: We willen grote delen van de stad teruggeven aan duurzaam vervoer. Autoluwe steden zijn aangenaam om te wonen, te winkelen en te bezoeken.
›› Kernversterking in het ruimtelijk handelsbeleid.
Kernversterking in het ruimtelijk handelsbeleid is een absoluut uitgangspunt. Mogelijkheden buiten de kernen moeten geminimaliseerd worden. Perifere ontwikkelingen en verdere verlinting moeten tegengegaan worden. De provincie is als regionaal bestuursniveau ideaal geplaatst om deze belangrijke beslissingen overkoepelend te nemen.

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven