Gezond leven

We willen uitgroeien tot een provincie waarin het gezond leven, wonen en werken is. Een schone en groene leefomgeving staat daarbij centraal. Daarom willen we een Beleidsplan Ruimte Limburg uitwerken als hoeksteen voor meer levenskwaliteit. Ook willen we voldoende aandacht besteden aan aangepaste zorg én samenwerking en evolueren naar een low impact regio.

Kansen voor elke jonge Limburger

Een samenlevingsmodel begint bij de kansen die kinderen krijgen. ‘It takes a whole village to raise a child’. We gaan voor een beleid dat elke jonge Limburger alle kansen geeft. Kansen om een volwaardige schoolcarrière te doorlopen, kansen om zich in hun vrije tijd te ontplooien, op te groeien zonder armoede, een eigen identiteit te ontwikkelen.

Momenteel leeft in Limburg bijna 1 op zeven kinderen in armoede. Elk jaar verlaten er nog 1000 leerlingen de schoolbanken zonder diploma. Er stromen in Limburg niet minder 18-jarigen naar het hoger onderwijs (60%), wel 5% minder naar de universiteit dan in de rest van Vlaanderen. Er blijft op dit vlak een oorzakelijk verband tussen het aanbod en participatiegraad. De opleidingen die de UHasselt aanbiedt hebben een substantieel hogere pariticipatiegraad.

Van de vele maatschappelijke uitdagingen waar we in de toekomst voor staan blijft ons onderwijs één van de meest dwingende, net omdat deze zo wijdvertakt ingrijpt in alle segmenten van onze Limburgse samenleving en tegelijk een cruciale schakel vormt van de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van onze regio.

We moeten voor ons onderwijs de lat heel hoog leggen geen enkele jongere zou de schoolbank nog mogen verlaten zonder een gepast diploma. Hiervoor zijn niet alleen degelijke opleidingen nodig die leiden naar de duurzame jobs van morgen, maar ook een aangepast onderwijssysteem dat aansluit bij, en beantwoordt aan, de moderne verwachtingen en eisen van de 21ste eeuw. Scholen zullen dus zichzelf een spiegel moeten voorhouden en meer dan ooit hun kwaliteitsnormen moeten versterken zodat de uitstroom verbetert. Onze leerlingen moeten allemaal sterker staan bij het einde van hun secundaire schoolloopbaan. Zij moeten in staat zijn om de opstap naar het hoger onderwijs makkelijker te kunnen nemen, beter voorbereid te zijn op een eventuele toelatingsproef of om een perfecte aansluiting te kunnen vinden bij de vraag op de arbeidsmarkt. Naast die inspanningen van de scholen zelf zullen wij ook onze samenleving zo moeten inrichten dat ook iedereen gelijke kansen heeft en volwaardig toegang krijgt tot al die opleidingen. Dat betekent dat we het Limburgs onderwijsvraagstuk in een ruimer maatschappelijk kader moeten durven plaatsen en meer dan ooit aandacht hebben voor die onderkant van de samenleving die anders dreigt af te scheuren. De zwaksten, de kinderen uit kansarme gezinnen maar ook de vele jongeren met een migratieachtergrond eindigen anders zonder diploma en hebben weinig zicht op een mooie toekomst.

Acties voor meer levenskwaliteit:

›› onderwijsbeleid.
Ons toekomstig onderwijsbeleid is gericht op het verhogen van de scholingsgraad van alle Limburgers. We willen het aantal risicoschoolloopbanen verminderen, de ongekwalificeerde uitstroom terugdringen en de doorstroming naar en slaagkansen in het hoger onderwijs vergroten.
›› basisschool in elk Limburgs dorp.
Om de drempel om naar school te gaan zo laag mogelijk te houden, zorgen we voor een basisschool in elk Limburgs dorp.
›› 'Brede School' principe.
Scholen worden afgestemd op de buurt en vormen als ontmoetingsplaats het kloppend hart van de lokale samenleving. We bouwen verder op de principes van de “Brede School”.
›› STEM-academie.
We richten in elke gemeente een STEM-academie op en stimuleren kansengroepen om kennis te maken met STEM. STEM evolueert ook verder naar STEAM. Hierbij speelt kunst en cultuur een belangrijke rol. Daarom stimuleren we samenwerking tussen de STEM-academie en academies voor deeltijds kunstonderwijs.
›› T2-campus.
Algemeen vergen de nieuwe en snel wisselende competentievereisten een breed raster aan STEAM-talentontwikkeling (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics). De recent geopende T2-campus in Genk is een inspirerend voorbeeld van krachtenbundeling op dit vlak. We zorgen ervoor dat de werking van de T2 campus vruchten draagt voor scholen en jongeren in heel de provincie.
›› Functionele Regionale Innovatie Systemen.
We faciliteren de verdere uitbouw van de Functionele Regionale Innovatie Systemen (FRIS) rond life sciences, zorg, cleantech en energie, logistiek en mobiliteit, en vrijetijdseconomie. Via deze FRIS systemen wil de UHasselt een trekkersrol opnemen in de economische ontwikkeling van de regio door innovatie.
›› talentcoaches platform.
We bouwen een platform uit van gecertificeerde talentcoaches, waarbij we het grijze circuit van begeleiding en bijlessen omvormen tot een formeel circuit waarbij we het systeem van belastingvrij bijverdienen inschakelen. Iedere jongere die hier nood aan heeft moet professioneel toegeleid worden naar dit platform, het systeem moet betaalbaar zijn voor iedereen.
›› ervaringsgerichte ontwikkeling van sociale competenties.
We maken programma’s ‘ervaringsgerichte ontwikkeling van sociale competenties’ voor jongeren die problemen ervaren op dit vlak.
›› lerarenteams versterken.
We versterken de lerarenteams om de diversiteit in de klas (met verschillen op economisch, cultureel, religieus en medisch vlak) te managen.
›› taalbarrière verkleinen.
We verkleinen de taalbarrière op school door maximaal in te zetten op een goede kennis van het Nederlands bij alle kinderen; ook ouders met een andere thuistaal worden aangemoedigd om Nederlands te leren. Extra taallessen alleen volstaan niet. Taal leer je vooral door de actieve deelname aan onze samenleving in al haar aspecten zoals in de buurt, vrije tijd, verenigingsleven, op het werk, …
›› duaal leren.
We versterken en stimuleren het duaal leren.
›› specialisatie in niches.
We onderzoeken in welke niches het Limburgse onderwijs kan specialiseren en waarin het zich nog een toppositie kan aanmeten in Europa, met aantrekkingskracht naar gerenommeerde professoren en studenten van buiten de provincie.
›› internationale school.
Om buitenlandse kennismedewerkers en talenten aan te trekken ligt er ook een uitdaging in de oprichting van een internationale school, plannen die al leven binnen de provincie.
›› hoger onderwijs.
We blijven ijveren voor een zo groot mogelijk onderwijsaanbod in ons hoger onderwijs …
›› Huizen van het Kind.
De Huizen van het Kind zijn de motor en draaischijf van het gezinsbeleid in elke gemeente. We bouwen ze uit als lokale netwerken, tot echte basisvoorzieningen die gezinnen met kinderen en jongeren en kinderen en jongeren zelf, ondersteunen op al hun levensdomeinen en fases.
›› kinderopvang.
Cruciaal voor een ondersteunend gezinsbeleid is een nabije en diverse kinderopvang, zowel voorschoolse als buitenschoolse. Tegen de achtergrond van een vragende Limburgse arbeidsmarkt richting volledige tewerkstelling moeten de lokale besturen, financieel ondersteunt door Vlaanderen, werk maken van een brede, nabije en gevarieerd uitgebouwde kinderopvang (flexibel en occasioneel, ook inkomensgerelateerd, ook kleinschalig, linken met onderwijs, sport, cultuur en vrije tijd).
›› strijd tegen jeugdwerkloosheid.
De strijd tegen de jeugdwerkloosheid blijft een absolute topprioriteit. Wat hierin belangrijk is, is een geëngageerde en respectvolle trajectbegeleiding van jongeren naar werk en het voorzien van de nodige stageplaatsen voor jongeren als instap in de arbeidsmarkt. Het aantal jongeren die we via de werkervaringtrajecten naar werk toeleiden is onvoldoende. De VDAB, werkgevers, de lokale en provinciale overheid en alle andere betrokken partners moeten de krachten bundelen om zoveel mogelijk jonge Limburgers aan het werk te krijgen!

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven