Goed leven

Om onze provincie financieel gezond te houden en ervoor te zorgen dat ze blijft groeien, zetten we in op verschillende aspecten. Zo blijven we investeren in ondernemerschap en bouwen we mee aan carrièremogelijkheden voor (jonge) Limburgers. Daarnaast willen we gaan voor een slimme regio waarin we samen oplossingen creëren en blijven inzetten op vrijetijdstoerisme. Ook de landbouw speelt hierin een belangrijke rol.

Limburg, broed en kiemkamer voor de land- en tuinbouw van de toekomst

De Limburgse land- en tuinbouwsector is een fundamentele schakel in het Limburgse economische weefsel. Onze bijna 2900 land- en tuinbouwbedrijven stellen in het ruimere agrobusinesscomplex meer dan 20 000 Limburgers tewerk. Zowel in de primaire productie als in toelevering en verwerking. Vanuit het provinciaal beleid werken we aan een stimulerende en ondersteunende aanpak die bijdraagt tot de economische veerkracht van de sector.

De agrarische sector zal ook in de toekomst de belangrijkste ruimtegebruiker blijven in Limburg. Met meer dan 85 000 hectare cultuurgrond in onze provincie heeft de land- en tuinbouwsector een positieve invloed op de beeldkwaliteit van het Limburgse landschap. Het gebruik van landbouwgronden is ook sterk verweven met andere ruimtegebruikfuncties op en rond het platteland. Een goede landschappelijke integratie is bovendien een belangrijke bouwsteen voor het maatschappelijke draagvlak van het landbouwbedrijf. Een veranderende samenleving ontplooit voortdurend nieuwe opportuniteiten. Door de combinatie van de economische positie van land- en tuinbouwbedrijven en de stijgende vraag naar de multifunctionale aspecten van de landbouw vanuit de maatschappij ontdekken agrarische ondernemers mogelijke verbredingsactiviteiten.

Acties voor meer levenskwaliteit:

›› Investeren in innovatieve land- en tuinbouw.
We investeren gericht in de ondersteuning en ontwikkeling van een innovatieve land- en tuinbouw, door ruraal ondernemerschap te begeleiden en door de Limburgse consument bewust te maken van het smakenpallet aan landbouwproducten van eigen bodem.
›› Nieuwe verwerkingsmogelijkheden voor landbouw.
We valoriseren de vruchten van onze bodem door op zoek te gaan naar nieuwe verwerkingsmogelijkheden waarbij linken gelegd worden met andere sectoren.
›› Kennisverwerving en kennisoverdracht.
Innovatie en technologie blijven de sleutelwoorden voor een rendabele bedrijfsvoering. Kennisverwerving en kennisoverdracht zijn daarbij onmisbaar. Daarom investeren we sterk in de ondersteuning van de landbouwpraktijcentra PIBO-campus in Tongeren, Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) in Bocholt, Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit) in Sint-Truiden, Agropolis in Kinrooi... Zo creëren we nieuwe hefbomen om strategisch in te zetten op agrarisch onderzoek.
›› Landbouwverbreding en plattelandstoerisme.
De landbouw is de belangrijkste partner om de open ruimte in Limburg op de kaart te zetten. Landbouwverbreding en plattelandstoerisme, oftewel beleving van de open ruimte, gaan hand in hand. De samenhang tussen beide moet ondersteund en gepromoot worden door alle bestuursniveaus.
›› Duurzame landbouw.
Duurzame landbouw is de leidraad voor de toekomst. We richten ons op een sectorgerichte economische benadering van de volledige landbouwketen met de oprichting van de cluster agrofood. We zien dat de land en tuinbouwsector gekenmerkt wordt door schaalvergroting en diversificatie. Hier liggen nog economische opportuniteiten en nieuwe kansen voor innovatief ondernemerschap in het agrobusinesscomplex.
›› Versterkt inzetten op hoeve- en streekproducten.
We zetten versterkt in op hoeve en streekproducten. Door ze te produceren en zelf via de korte keten te verkopen, kunnen de Limburgse land- en tuinbouwers hun landbouwactiviteit verder verbreden. De grote transparantie, de beperkte kilometers van de producten en het contact tussen consument en producent, scheppen een vertrouwensband.

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven