Goed leven

Om onze provincie financieel gezond te houden en ervoor te zorgen dat ze blijft groeien, zetten we in op verschillende aspecten. Zo blijven we investeren in ondernemerschap en bouwen we mee aan carrièremogelijkheden voor (jonge) Limburgers. Daarnaast willen we gaan voor een slimme regio waarin we samen oplossingen creëren en blijven inzetten op vrijetijdstoerisme. Ook de landbouw speelt hierin een belangrijke rol.

Limburgs ondernemerschap, motor voor levenskwaliteit

Onze economie bevindt zich in een mondiale transitie, door globalisering, digitalisering, nieuwe productieprocessen, schaarste inzake grondstoffen, milieu, … Een context van uitdagingen maar ook van economische groei en nieuwe opportuniteiten.

Limburg heeft de laatste jaren getoond over de nodige veerkracht te beschikken om deze uitdagingen aan te gaan, om bij te benen daar waar er achterstand was, maar die achterstand is nog niet overal weggewerkt en de toekomst blijft uitdagend want economie is altijd en overal conjunctuur gebonden.

Daarom willen wij een beleid voeren dat ondernemerschap ondersteunt en daar waar mogelijk ondernemers faciliteert in het omgaan met de uitdagingen van de economie van morgen. We doen dit door de SALK strategie aan te houden, deze verder te verdiepen zodat we kunnen doorgroeien naar gespecialiseerde marktposities, en daar waar nodig de randvoorwaarden voor economisch ontwikkeling te verruimen.

Een veerkrachtige regio houdt haar jonge potentials in eigen huis, en weet jonge potentials aan te trekken. Dit is nodig om ondernemerschap ten volle te laten groeien, om bedrijven de talenten aan te reiken die ze nodig hebben, voor een gezonde bevolkingsmix, voor een regio die groeit en waar een veelzijdige dynamiek ontstaat.

We zorgen voor het talent dat ondernemerschap nodig heeft om stand te houden en te groeien, zowel brains als hands zijn hiervoor belangrijk. We geloven in het meervoudig belang van arbeidsparticipatie, we willen ieder talent een kans geven om te participeren aan de arbeidsmarkt.

Dit betekent dat jongeren ontwikkelings- en carrièrekansen in eigen regio moeten krijgen. We doen dit voor alle talentniveau’s.

Acties voor meer levenskwaliteit:

›› Meer middelen vanuit het reguliere budget.
We vergroten het reguliere provinciaal budget voor de economisch ontwikkeling van Limburg. Er moet een taskforce, met behoud van een geïntegreerde provinciaal/Vlaamse governancestructuur, beschikbaar zijn om samen met o.a. de EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) secretariaten werk te maken om in de post-SALK periode structureel meer middelen te realiseren vanuit dit reguliere budget. Elke Europese, federale en Vlaamse oproep moet leiden tot een gerichte screening: what’s in it for Limburg.
›› Industrie 4.0.
We faciliteren en ondersteunen maximaal de omvorming van de Limburgse maakeconomie naar een industrie 4.0, een doorgedreven digitalisering in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Via de maakcampus ‘MoThor’ op het Thorpark in Genk kunnen we dit faciliteren.
›› Vereenvoudigd Europees cohesiebeleid.
We ijveren voor een vereenvoudigd Europees cohesiebeleid met het behoud van de transitieregio’s, waartoe Limburg nog steeds behoort, om doelgericht (sub)regionale verschillen weg te werken in het sociaal-economisch en industrieel weefsel.
›› Het sectoraal beleid ontwikkelen.
We ontwikkelen ons sectoraal beleid in partnerschap met ondernemers, kennisinstellingen en economisch actoren.
›› Ruimtegebruik optimaliseren.
Ruimte is een troef van Limburg, we gaan spaarzaam om met ruimte maar zorgen ervoor dat we beschikken over voldoende en hedendaagse bedrijfsomgevingen, afgestemd op de noden van de diverse sectoren en rekening houden met de groeibehoeften van bedrijven. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar het maximaal ruimtegebruik en optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen (intensiveren, herstructureren, activeren) en het begeleiden van de gemeenten daarin (door POM Limburg). De beschikbare ruimte voor bedrijventerreinen moet co-efficiënt worden ingericht (economisch, ecologische en energetische efficiëntie o.a. door optimale inschakeling van reststromen op het bedrijventerrein en/of in de omgeving ervan.)
›› Een vernieuwd en versterkt economisch streekbeleid.
Limburg tekent een vernieuwd en versterkt economisch streekbeleid en bovenlokaal werkgelegenheidsbeleid uit. Dit zal inzetten op differentiatie en clustervorming rond grote economisch sectoren.
›› Limburg als ‘ontwrichte zone’.
We ijveren voor de continuïteit van Limburg als ‘ontwrichte zone’. D.m.v. deze maatregel, waarbij bedrijven onder bepaalde voorwaarde 25% vrijstelling krijgen op de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nieuw aangeworven personeelsleden, werden in Limburg reeds door 200 bedrijven samen 3355 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd.
›› Campussen en fysieke structuren.
We versterken en realiseren campussen en fysieke structuren die Limburg een economisch gezicht moeten geven. Dit betekent meer dan de traditionele aanpak van bedrijventerreinen, deze campussen moeten dynamische innovatieve eco-systemen met een sterke interactie tussen R&D, ondernemerschap, talentontwikkeling en community’s worden. Het kan hierbij ook gaan over fysieke assen zoals het ENA, het kolenspoor, het Fruitspoor, de Maaskust waarop en waarrond nieuwe vormen van ondernemerschap en economische activiteiten zich kunnen ontwikkelen.
›› KMO’s als groeimotoren ondersteunen.
We ondersteunen onze KMO’s als groeimotoren voor onze economie. Hiervoor ontwikkelen we een doelgericht instrumentarium dat ondernemers faciliteert bij de professionalisering van hun bedrijfsmanagement, innovatie en internationalisering.
›› Onderzoek & ontwikkeling in haalbare niches.
We hebben de ambitie om op Vlaams niveau een vooraanstaande rol op te nemen inzake het aanbod aan onderzoek & ontwikkeling in haalbare niches. Dat kan door voort te bouwen op reeds bestaande initiatieven binnen duurzame energietoepassingen zoals geothermie, waterstof, de circulaire economie, fijnstofreductie … Mits de juiste nichefocus en daadkracht kunnen we de juiste flankerende maatregelen treffen om Limburg top te maken. De uitbouw en profilering van een ‘center of excellence’ in bepaalde domeinen zal nieuwe bedrijvigheid en talenten aantrekken.
›› Verdere uitbouw van ons hoger onderwijs.
We blijven ijveren voor de verdere uitbouw van ons hoger onderwijs op een hoog kwaliteitsniveau waardoor werving op basis van ‘reputatie’ ontstaat. We ondersteunen de ontwikkeling en realisatie van een ‘reputatie’ strategie van onze universiteiten en hogescholen. In samenhang hiermee moet het studentenaanbod in onze stedelijke centra met hoger onderwijs versterkt zodat deze steden aantrekkelijk worden voor studenten.
›› Samenwerking tussen bedrijven en studentenstages.
We versterken de samenwerking tussen bedrijven en studentenstages waardoor jongeren kennismaken met de kansen die er liggen in het Limburgse bedrijfsleven. We worden een regio met een hoge interactie tussen bedrijfsleven en onderwijs.
›› Limburg als dynamische maar ook duurzame leefomgeving.
We versterken en promoten het veelzijdig karakter van Limburg als dynamische maar ook duurzame leefomgeving op mensenmaat waardoor jonge gezinnen of ‘uitvliegers’ kiezen voor een ‘thuis’ in Limburg.
›› Levenslang leren promoten.
We promoten het levenslang leren. Onze universiteit en hogescholen bieden hun opleidingen aan voor werkstudenten via blended learning, afstandsonderwijs en werkplekleren.
›› Graduaatsopleidingen.
De uitbouw van de graduaatsopleidingen in de hogescholen wordt een volwaardige trede in de onderwijsladder.
›› Versterking van de rol van de VDAB.
We bepleiten een versterking van de rol van de VDAB als begeleidercoach van jongeren/werkzoekenden op de arbeidsmarkt: de individuele coaching dient versterkt te worden en meer afgestemd te worden op de behoefte van de werkzoekenden. Hiertoe dient de VDAB de nodige ‘ruimte’ te krijgen.
›› Herziening van de tendering van arbeidsmarktprojecten.
We gaan voor een herziening van de tendering van arbeidsmarktprojecten aan derden: er is behoefte aan een lange termijn aanpak met langdurige opdrachten waarbij de tenderaars hun relatie met de lokale arbeidsmarkt en individuele werkzoekenden kunnen versterken.
›› Nieuwe opleidingsmogelijkheden voor vroegtijdige schoolverlaters.
We ontwikkelen nieuwe opleidingsmogelijkheden voor jongeren die omwille van motivatie of andere redenen vroegtijdig de schoolbanken verlaten, maar die intellectueel wel over competenties beschikken hierbij inspelend op nieuwe ontwikkelingen en behoeften op de arbeidsmarkt.
›› Instapkansen van jongeren in de arbeidsmarkt versterken.
We versterken de instapkansen van jongeren in de arbeidsmarkt door hen te ondersteunen in hun mobiliteitsoplossingen van en naar het werk: we experimenteren met tijdelijke deelsystemen voor auto’s, fietsen, scooters, …
›› Optimale invulling van het wijkwerken.
We zorgen voor een optimale invulling van het wijkwerken en voorzien daarvoor begeleiding en ondersteuning van gemeenten.
›› Grensarbeid faciliteren.
Grensarbeid blijft voor onze grensregio erg belangrijk. Dagelijks steken 20.000 Limburgers de grens over om in Nederland te gaan werken. Het beperken en voorkomen van sociale en fiscale obstakels blijft een permanente uitdaging.
›› Verankering van Locate in Limburg.
Naast de werking van het Flanders Investment and Trade voor Limburg is de verankering van Locate in Limburg cruciaal voor het aantrekken van buitenlandse investeringen.

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven