Ons Limburgplan

Wij kiezen voor Limburg, dé regio bij uitstek van levenskwaliteit. De provincie van redelijke mensen. De provincie van stille én harde werkers. Van innovatie. Een prachtige regio van warme mensen waar iedereen zichzelf kan zijn. Ook na 26 mei willen we goed, gezond én gerust kunnen leven in Limburg. We willen op vele gebieden een voorbeeld voor Vlaanderen blijven en verder voorsprong nemen.

Een Limburgs onderwijsmodel dat inzet op taal én een braindrain tegengaat.

Een job is de beste garantie op een goed leven. Te veel jongeren (11%) verlaten namelijk het secundair nog altijd zonder diploma. Daarom moet de lat hoog liggen zodat iedere jongere gestimuleerd wordt een diploma te behalen. De basis hiervoor wordt gelegd in de basisschool. Wie daar niet zaait, zal in het hoger onderwijs niet oogsten. En tegelijk moeten we de ambitie durven hebben om in Limburg voor elke job een afstudeerrichting te hebben. Enkel zo kunnen we de Limburgse braindrain tegengaan.

In de praktijk betekent dat investeren in twee zaken: taal en basisonderwijs. Taal is de sleutel voor sterke onderwijsprestaties én tot volwaardige integratie. De realiteit op school is echter dat meertaligheid vaak halftaligheid betekent. Daarom hebben we nood aan een TaalTurbo:

  1. We stimuleren taalvaardigheid en begrijpend lezen. We denken aan voldoende instructietijd in de klas om te (leren) lezen, stimuleren lezen ook na de schooluren en zetten in op een sterke leesdidactiek.
  2. We bevorderen leesplezier buiten de schooluren in een structurele samenwerking met bibliotheken (bv. door wijkbibliotheken een plaats in de school te geven) en culturele centra.
Ook ijveren we voor een individueel gerichte benadering van de leerling in het leerplichtonderwijs. Leerlingen met leernoden (achterstand, dyslexie, dyscalculie, migratieachtergronden, kansenarmere contexten) én leerlingen met leerruimte (hoogbegaafdheid, vlotte leerders en ‘leergretige’ leerlingen) zullen hierdoor veel meer aangesproken worden. Het basisonderwijs willen we als volgt versterken:
  1. Via extra investeringen trekken we de historische achterstand in de werkingsmiddelen recht. De directies krijgen meer beleids- en administratieve ondersteuning zoals in het secundair onderwijs, waarbij we ook het verschil in administratieve ondersteuning tussen kleuterscholen en lagere scholen wegwerken. Zo kunnen de schoolteams en directies zich meer op hun kerntaken richten.
  2. Een basisschool is een ‘groepspraktijk’. We bouwen aan sterke professionele basisschoolteams die bij voorkeur inzetten op ‘team teaching’. Daarbij blijft de brede inzetbaarheid van de onderwijzer gewaarborgd, maar creëren we mogelijkheden voor de leergebiedexpert (via specialisatie van de onderwijzer). We versterken het team van de basisschool door de mogelijkheid te laten om masters in te zetten die specifiek voor het basisonderwijs worden opgeleid.
Leerkrachten moeten minder belast worden met administratie en planning zodat er meer kennisoverdracht kan plaatsvinden. Door flexibilisering in de organisatie van scholen zullen leraars dynamischere mogelijkheden hebben in de uitoefening van hun job. Ze zullen meer in team kunnen werken waardoor leraars meer ingezet kunnen worden in hun persoonlijke expertise.

Om afgestudeerden beter te laten ‘matchen’ met de arbeidsmarkt zetten we verder fors in op duaal leren. Dit zal zorgen voor een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt zodat jongeren op de werkvloer ook een diploma secundair onderwijs kunnen halen én ondertussen wél al hun talent inzetten op die arbeidsmarkt.
Er stromen in Limburg niet minder 18-jarigen naar het hoger onderwijs (60%), wel 5% minder naar de universiteit dan in de rest van Vlaanderen. Er is op dit vlak een oorzakelijk verband tussen het aanbod en participatiegraad. De opleidingen die de UHasselt aanbiedt, hebben een substantieel hogere participatiegraad. We pleiten daarom voor een grotere onderwijsbevoegdheid voor de UHasselt. Dit alles samen zal de Limburgse braindrain naar Leuven, Brussel, Antwerpen of Gent tegenhouden en onze samenleving sterker maken.

Goed, gezond en gerust leven voor alle Limburgers.

Gezond leven
Goed leven
Gerust leven